O depósito das Contas Anuais, obriga formal e ventá de conexión co exterior