Implantar unha política financiera eficaz cos meus clientes. Que debo ter en conta?